From To Weekly rate
17 Julho 2021 27 Agosto 2021 €5950.00
28 Agosto 2021 24 Setembro 2021 €3500.00
25 Setembro 2021 03 Janeiro 2022 €3150.00